Kwaliteit

Continu leren en verbeteren

Werken en
leren

St. Elisabeth
zoekt gemotiveerde
en enthousiaste
medewerkers

Bekijk de vacatures

Kwaliteit en veiligheid van zorg, welzijn en gebouw

Dagelijks stellen we deskundigheid, veiligheid, uniformiteit en transparantie in ons werk centraal met als doel tevreden bewoners en tevreden, gemotiveerde medewerkers. We stellen ons daarbij steeds de vragen of we daadwerkelijk naar de bewoners en medewerkers luisteren, en op welke manier we een professionele bijdrage leveren aan geborgenheid, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven binnen St. Elisabeth. We willen kwaliteit en veiligheid ook zelf voortdurend bewaken en verbeteren met bijvoorbeeld nieuwe initiatieven. De bewoner staat hierbij altijd centraal.

Klachtenregeling

We doen ons uiterste best om uw verblijf in St. Elisabeth zo prettig mogelijk te laten zijn. We stellen hoge eisen aan de kwaliteit van zorg, een goede huisvesting, een prettig leefklimaat en een zinvolle dagbesteding.

Ook de overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom is wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt en wat er moet gebeuren als u een klacht heeft over de zorg. Dit staat in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. We horen dat dan graag, zodat we samen met u naar een oplossing kunnen zoeken. Meestal wordt een klacht opgelost door er met elkaar over te praten. Maar als dat niet lukt, kunt u uw klacht met de externe klachtenfunctionaris bespreken. Als u na deze gesprekken nog niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u deze formeel maken door de klacht schriftelijk in te dienen bij de bestuurder van St. Elisabeth. Hierover leest u meer in onze klachtenregeling.

Folder Klachtenbehandeling St. Elisabeth

Voor vragen, advies of ondersteuning die betrekking hebben op de Wet Zorg en Dwang (Wzd) werken we samen met de onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon van het LSR (landelijk steunpunt medezeggenschap).

Voor klachten die betrekking hebben op de Wzd zijn we aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ).

Adres:

Oudlaan 4
3515 GA Utrecht
Postbus 8258
3503 RG Utrecht
www.kcoz.nl
info@kcoz.nl
(085) 0772060

Voor de klachtenregeling met betrekking tot de Wzd geldt de klachtenregeling van KCOZ.

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is het wettelijk kader dat bepaalt wat goede verpleeghuiszorg is en hoe de zorg verbeterd kan worden. In ons ondernemingsplan geven we onze strategische richting aan, waarop we vervolgens onze jaarlijkse beleidsplannen baseren. De thema’s uit het Kwaliteitskader komen hier steeds in terug en vormen de basis voor onze verantwoording over het gevoerde kwaliteitsbeleid.

Hieronder leest u per thema hoe St. Elisabeth invulling geeft aan het Kwaliteitskader:

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

Huisbezoek
Onze zorgbemiddelaar informeert de toekomstige bewoner telefonisch dat er op korte termijn een plaats binnen St. Elisabeth beschikbaar is. Er wordt een afspraak gemaakt voor een gesprek in St. Elisabeth en/of een huisbezoek, waarbij de voorkeur uitgaat naar een huisbezoek door de zorgbemiddelaar, de verpleegkundige of de EVV’er van de afdeling waar plaats is.

Tijdens het huisbezoek wordt vastgesteld of het beeld van de toekomstige bewoner, op basis van de indicatie en eventuele eerdere huisbezoeken, ook overeenstemt met het beeld van de werkelijke zorgbehoefte.

Eigen team behandeling en begeleiding
We werken met een eigen team behandeling en begeleiding.

Multidisciplinair overleg
We houden twee keer per jaar een multidisciplinair overleg (MDO). In het MDO bepalen we samen met de bewoner en/of familie/contactpersoon de vorm en inhoud van de zorg- en dienstverlening, en stellen we deze gezamenlijk bij als dat nodig blijkt of wenselijk is. Deze afspraken leggen we vast in het persoonlijk zorgleefplan.

Analyse Wet Zorg en Dwang (WZD)
St. Elisabeth is geregistreerd in het online locatieregister en daarmee bevoegd om onvrijwillige zorg zoals beschreven in de Wet Zorg en Dwang (WZD) uit te mogen voeren. U leest hier de volledige analyse van de WZD binnen St. Elisabeth over het eerste half jaar 2020. 

Consulenten
Voor diverse inhoudelijke gebieden hebben we specialistische kennis in huis. Voor vaker voorkomende vragen zijn er consulenten in St. Elisabeth werkzaam met kennis op het gebied van mondzorg, wondzorg, COPD, incontinentie, ergocoaching en palliatieve zorg.

Caren
Transparantie over de zorg- en dienstverlening vinden we belangrijk. Dit doen we voornamelijk via persoonlijk contact. Maar om ook buiten deze gespreksmomenten transparantie te bieden, hebben we ervoor gekozen om bewoners en/of mantelzorgers inzage te geven in de rapportage en het zorgleefplan van zijn of haar naaste.

Het systeem dat dit mogelijk maakt heet Caren. Caren is een online persoonlijke gezondheidsomgeving die inzicht biedt in zorggegevens van de bewoner, die hij of zij met familie en/of contactpersoon kan delen. Ook kunnen mantelzorgers elkaar in Caren informeren, met elkaar afspraken maken of kunnen zij communiceren rondom de zorg van bijvoorbeeld vader/moeder, broer/zus of oom/tante.

Wonen en welzijn

Informatiebijeenkomsten voor bewoners
Eens per jaar houden we een informatiebijeenkomst voor bewoners en/of familie/contactpersoon. De bestuurder licht het beleid van St. Elisabeth toe en beantwoordt vragen. De Cliëntenraad is ook aanwezig.

Aandacht, aanwezigheid en toezicht in de groepswoningen
Per groep van 6-7 bewoners is minimaal een verzorgende (niveau 3) aanwezig met tijdens de piekuren extra ondersteuning van een helpende. Daarnaast is in ieder team een verpleegkundige (niveau 4 of niveau 6) werkzaam. Verzorgenden kennen de bewoners en hun zorgvraag. We streven naar permanent toezicht gedurende de dag en avond. Hierbij zoeken we ook samenwerking met vrijwilligers en familieleden.

Er zijn keukenprinsessen die in de groepswoningen tussen de middag of ’s avonds de maaltijden bereiden voor en met bewoners. Zij werken drie uur per dag en zorgen daarmee voor toezicht in de huiskamer van de groepswoning. Ook hebben we sfeermakers in dienst. Zij verzorgen in de avonduren permanent toezicht in de huiskamer. Hiermee hebben we zowel overdag als ’s avonds het toezicht in de groepswoningen geborgd.

Vijf dagen per week is er een activiteitenprogramma, opgezet door activiteitenbegeleiders en afgestemd op de wensen van de bewoners. Daarnaast zijn onze senior consulenten Welzijn in de huiskamers aanwezig voor persoonsgerichte activiteiten.

Verenigingen en activiteiten
Dagelijks creëren we een Thuis met karakter, voor zowel bewoners als mensen buiten St. Elisabeth. Er staat een actief en enthousiast welzijnsteam klaar. Ook kunnen geïnteresseerden lid worden van een van onze verenigingen.

Zingeving
Als er veel is om over na te denken, kan het fijn zijn als er een ruimte is waarin men zich begrepen en geaccepteerd kan voelen met alles wat er is. De kapel van de zusters kan die ruimte bieden: in stilte een lichtje branden, bewust zijn van dit moment in het leven met alle vragen en zorgen die daarbij horen, kan opluchten. Ook kan een gesprek met onze geestelijk verzorger ruimte geven.

Bewonerstevredenheid

NPS

De NPS is een gemakkelijk en overzichtelijk hulpmiddel dat we gebruiken om door het stellen van één vraag de bewonerstevredenheid te meten: “Zou u St. Elisabeth aanbevelen bij andere mensen met dezelfde aandoening of gezondheidsklachten?” Met de NPS dragen we ook bij aan landelijk vergelijkbare informatie over bewonerstevredenheid.

Zorgkaart Nederland

Via de website Zorgkaart Nederland kunnen bewoners en/of familie/contactpersonen hun waardering voor St. Elisabeth anoniem invullen. We attenderen mensen hierop en zetten regelmatig de onafhankelijke interview- of belteams van Zorgkaart Nederland in om actief waarderingen op te halen. We scoren gemiddeld een 8,5.

Rapportage Zorgkaart Nederland eerste helft 2020

Rapportage Zorgkaart Nederland 2019

Bewonersraadpleging
Om te weten hoe tevreden bewoners zijn over onze zorg- en dienstverlening, maar ook om te leren en te kunnen verbeteren, voeren we bewonerstevredenheidsonderzoeken uit. Hiervoor gebruiken we het landelijk erkende instrument Zorgkaart Nederland en intern de tevredenheidsgesprekken met bewoners en/of familie/contactpersoon.

Per afdeling voeren we jaarlijks minimaal een tevredenheidsgesprek met bewoners en/of familie/contactpersoon. Dit gesprek wordt geleid door een onafhankelijk voorzitter. Tijdens het tevredenheidsgesprek worden tips en tops uitgewisseld en worden verbetermaatregelen afgesproken.

Voor cliënten die vanuit de WMO dagbegeleiding in St. Elisabeth wensen, meten we de tevredenheid door middel van een één op één evaluatie.

Voor cliënten die thuiszorg van St. Elisabeth ontvangen, gebruiken we de vragenlijst gebaseerd op de PREM Chronische Zorg. Deze vertoont zeer weinig overlap met Zorgkaart Nederland waardoor de informatie aanvullend kan zijn:

Klanttevredenheidsmeting thuiszorg PREM

In St. Elisabeth komen ook andere bezoekers, bijvoorbeeld in het restaurant of als deelnemer aan een van onze activiteiten. Aan deze bezoekers vragen de consulenten Welzijn na afloop welke tips en tops ze hebben.

Bij senioren die vanuit huis gebruik maken van de fysiotherapie van St. Elisabeth meten we hun tevredenheid via vragenlijsten die Mediquest per e-mail toestuurt. Onze fysiotherapie scoort maar liefst een 8.

Resultaten onderzoek fysiotherapie

Veiligheid

Basisveiligheid
Voor de basisveiligheid hebben we aandacht voor het in de teams bespreken van medicatiefouten, decubituspreventie, inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen, afspraken rondom het levenseinde (Advanced Care Planning) en aandacht voor eten en drinken.

We nemen jaarlijks deel aan de verplichte landelijke kwaliteitsmetingen waarbij deze indicatoren voor basisveiligheid worden gemeten. Zo kunnen we ons vergelijken met andere zorginstellingen.

Landelijke VILANS-protocollen
We werken voor wat betreft de zorginhoudelijke protocollen volgens de landelijke VILANS-protocollen.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bezoekt regelmatig verwacht of onverwacht zorgaanbieders die intramurale ouderenzorg leveren op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). De resultaten uit het onderzoek van december 2018 waren zeer positief.

Inspectierapport

Infectiepreventiecommissie
We werken op het gebied van infectiepreventie samen met een externe deskundige infectiepreventie (DIP). Deze deskundige adviseert de infectiepreventiecommissie en kan ingezet worden indien er een infectieuitbraak is.

Samenwerking brandweer
Maandelijks testen we onze brandmeldcentrale, dat tevens een oefening is voor onze bedrijfhulpverleners. Jaarlijks proberen we samen met de brandweer een ontruimingsoefening uit te voeren om daarvan te leren en verbeterpunten op te pakken.

Specifieke externe deskundigheid
Als specifieke deskundigheid intern niet aanwezig is, huren we deze extern in. Zo wordt deskundigheid op het gebied van Arbo (preventie) en verzuim ingehuurd bij Argo Advies.

Leren en verbeteren van kwaliteit

Doorlopend verbeterplan
Omdat we werken met zelfstandige teams, heeft ieder team zijn eigen verbeterplan. We zijn van mening dat verbeteren niet begint op 1 januari en vervolgens op 31 december eindigt. Daarom hebben we het verbeterplan het doorlopend verbeterplan genoemd.

Ieder team noteert de verbeterpunten waarmee het team aan de slag wil of moet gaan. De verbeterpunten stellen ze zelf op aan de hand van hun werkoverleg, maar ook nadat er een in- of externe audit, een inspectiebezoek of een ander toetsmoment is geweest.

Interne audits
We voeren minimaal een keer per jaar structureel een interne audit uit. Afdelingen en teams krijgen hierbij bezoek van collega’s die zijn opgeleid tot intern auditor en die visitaties uitvoeren op basis van de PREZO-norm en normen uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Het interne auditteam bestaat uit de adviseur Beleid Kwaliteit en Veiligheid (voorzitter), twee verpleegkundigen niveau 5, een verpleegkundige niveau 4, een verzorgende IG, de opleidingscoördinator en de receptioniste.

Externe audits

PREZO

PREZO is een kwaliteitsmanagementsysteem voor verpleging, verzorging en thuiszorg dat vooral beoordeelt op resultaten voor de bewoner. Het keurmerk betekent erkenning voor de goede kwaliteit van zorg. Perspekt voert deze audit uit.

Het PREZO-kwaliteitsmodel stelt 11 zorgprestaties centraal die direct te maken hebben met de zorg voor, en het welzijn van, de bewoner. Denk hierbij aan de woon- en leefsituatie, het mentale en lichamelijk welbevinden, gezondheid, participatie, cliëntveiligheid, communicatie en informatie. We behaalden alle 11 prestaties, waardoor we sinds 2017 steeds het gouden PREZO-keurmerk gehaald hebben.

Auditrapport PREZO 2020

GHOR

Om goed voorbereid te zijn op rampen en catastrofes van buitenaf, waarop we geen invloed hebben, werken we samen met het GHOR. Zij testen eenmaal per jaar door middel van een crisiscontact hoe de bereikbaarheid van onze locatie / het management is en testen dan onze processen en ons optreden op basis van een casus. In 2019 was dat de uitval van drinkwater op de locatie. Onze bereikbaarheid was tijdens deze oefening goed.

HACCP

Hygiënisch werken staat bij ons hoog in het vaandel. Voor de keuken en het restaurant laten we jaarlijks een HACCP-audit uitvoeren. Deze audit hebben we dit jaar weer behaald en de opmerkingen uit de audit zijn allemaal opgelost.

Andere audits die we laten uitvoeren zijn: Gastvrijheidszorg met sterren, WMO-audit, vrijwilligerskeurmerk van het NOV en hygiëne-audit door externe deskundige infectiepreventie.

Digitale Kwaliteitsdocumenten
Om ervoor te zorgen dat alle medewerkers volgens ons beleid en onze procedures werken, hebben we de kwaliteitsdocumenten digitaal beschikbaar. Zij kunnen deze documenten altijd inzien.

Klachten
Klachtenregeling

Incidentencommissie
Minimaal zes keer per jaar voert de incidentencommissie risicoanalyses uit naar aanleiding van meldingen van incidenten bij bewoners (MIC-meldingen), zorginhoudelijke indicatoren zoals het voorkomen van decubitus en de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen, klachten, brandmeldingen en ongeplande ziekenhuisopnames. We doen dit om hiervan te leren en adviezen voor verbeteracties op te stellen.

De incidentencommissie bestaat uit de adviseur Beleid Kwaliteit en Veiligheid (voorzitter), specialist Ouderengeneeskunde, psycholoog, verpleegkundig specialist, opleidingscoördinator en de beweegagoog.

Leiderschap, governance en management

Cliëntenraad

Informatie over de Cliëntenraad

Professionale adviesraad
In St. Elisabeth zien we medewerkers als professionals die weten wat verantwoorde, goede en veilige zorg inhoudt. De bestuurder vertrouwt op de deskundigheid en know how van deze professionals. Met behulp van de Professionele adviesraad (PAR) brengen we een integraal beleid tot stand waarbij de professionals – en dus de beroepsinhoudelijke input – vroegtijdig betrokken zijn.

De PAR bestaat uit medewerkers met het aandachtsveld kwaliteit, de specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist, apotheek, paramedici, vertegenwoordiger facilitair/welzijn, bestuurder en beleidsadviseur kwaliteit en veiligheid. Deze PAR komt eens per jaar bij elkaar. 

De PAR bespreekt de risico’s in de zorg- en dienstverlening binnen St. Elisabeth en adviseert de bestuurder gevraagd en ongevraagd over innovatieve beroepsinhoudelijke onderwerpen.

De resultaten uit de PAR worden op geanonimiseerde wijze naar de Cliëntenraad teruggekoppeld.

Meer over governance

Personeel

Personeelssamenstelling
Gegevens over de personeelssamenstelling van zorgmedewerkers (exclusief leerlingen) in St. Elisabeth over 2019

Coaching
In de verdere ontwikkeling van zelforganiserende teams zijn teambuilding en teamontwikkeling belangrijke voorwaardes om de teams maximaal te laten functioneren. Er zijn twee externe coaches beschikbaar om deze verdere ontwikkeling te ondersteunen en te begeleiden.

E-learning
In onze digitale leeromgeving Elisabeth Leerplein houden zorg- en welzijnsmedewerkers hun kennis en vaardigheden bij. Indien sprake is van het toetsen van een vaardigheid in de praktijk, is ook dat geborgd via het Elisabeth Leerplein.

Medewerkers kunnen het hele jaar door leren en ontwikkelen door middel van scholing, intervisie en reflectie conform het jaarlijks opgestelde scholingsplan. Hiervoor worden minimaal de beoogde cao-gelden ingezet.

BIG-registraties
Om te kunnen sturen op de kwaliteit van medewerkers, controleren we de BIG-registraties van medewerkers.

De wet BIG bewaakt en bevordert de kwaliteit van de beroepsuitoefening en beschermt zorgvragers tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaars. In de wet staat een aantal voorbehouden handelingen. Alleen bevoegde en bekwame beroepsoefenaars mogen deze handelingen verrichten. Daarnaast biedt de wet titelbescherming.

In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg worden eisen gesteld aan deskundig en vakbekwaam personeel. Dus ook vanuit deze wet is er een prikkel om de deskundigheid van medewerkers te bevorderen, waardoor de vakbekwaamheid toeneemt.

Wonen met zorg

Wonen in St. Elisabeth in uw eigen appartement of in een groepswoning met zorg voorhanden, óf zorg bij u thuis.

Herstelzorg

Herstellende na een operatie of een ziekenhuisopname? U kunt tijdelijk bij ons komen wonen en in uw eigen tempo herstellen.

Dagbegeleiding

Onze dagbegeleiding is er voor senioren die kampen met een lichamelijke en/of psychische beperking.

Ontmoeten en ontspannen

Elke week is er bij ons van alles te doen voor bewoners en niet-bewoners, en u bent van harte uitgenodigd om ook eens langs te komen.

Kwaliteit

Dagelijks hebben we aandacht voor kwaliteit van zorg, wonen en welzijn, en we verantwoorden ons hierop.

Werken en leren

Onze unieke zorgorganisatie biedt jou volop kansen voor je carrière.

“Wij vormen met z’n allen St. Elisabeth
De een kan niet zonder de ander”

Het is belangrijk hoe mensen met elkaar omgaan. Geduldig, goedhartig, gedienstig, in onderlinge liefde. Dat was belangrijk in het kloosterleven, dat is belangrijk hier in St. Elisabeth. Want we vormen uiteindelijk toch een gemeenschap. Je wil en moet er zijn voor de ander. Het gaat ook om begrip hebben voor elkaar, hoewel dat niet altijd eenvoudig is omdat we allemaal anders zijn. Oude mensen hebben het vaak moeilijk, dan is het zeer gewenst om ze liefdevol en goed te verzorgen.”

Een zuster

Maak wat van het leven en
haal het beste uit jezelf naar boven”

“Ik wil mensen graag meegeven dat het belangrijk is om in het leven, ondanks alles, moed te blijven houden. Om bezig te blijven, niet te veel te eten en op tijd een borreltje te drinken. Maak wat van het leven en haal het beste uit jezelf naar boven. Heb aandacht voor de mensen om je heen.”

Een bewoner

Je moet naast en niet boven iemand staan
om goed te kunnen doen voor de ander"

“Een ieder moet zich in de omgang met een ander welkom voelen omdat je bent wie je bent. Eenvoud van leven is de ander accepteren zoals hij is. Als je niet de eenvoud van leven hebt, kun je denk ik ook geen goede zorg verlenen. Je moet naast en niet boven iemand staan om goed te kunnen doen voor de ander. Wie eenvoud uitstraalt naar anderen, krijgt ook eenvoud terug. Dan ontstaat er een goede sfeer. Die sfeer is er in St. Elisabeth, ik zie die eenvoud hier overal.”

Een bewoonster

Goede zorg komt uit het hart"

“Altijd vraag ik hoe het gaat. Dat is mijn eerste vraag aan een bewoner. Goede zorg komt uit het hart, en dat doe je door er in je werk écht voor de bewoner te zijn. Je kunt niet met je gedachten ergens anders zijn als je met iemand omgaat. Dat doe je thuis toch ook niet?”

Een verzorgende

Nieuws

Agenda

april 2021

Geen activiteiten

X