Missie, visie en ambitie

Missie

St. Elisabeth levert een positieve bijdrage aan het welbevinden van senioren en biedt uitstekende zorg en dienstverlening in en vanuit een sfeervolle locatie waar mensen zich thuis voelen.
St. Elisabeth: een Thuis met karakter

 St. Elisabeth is en blijft een Thuis met karakter. We bieden zorg en welzijnsdiensten voor senioren in Roosendaal. Daarbij is zorg verlenen niet het doel, maar een middel om senioren te ondersteunen bij het inrichten van hun leven. Bovendien bepaalt de ervaren kwaliteit van zorg slechts een deel van het algemeen welzijn van de cliënt.

 

Ambitie

St. Elisabeth Roosendaal is hét woonzorgcentrum voor senioren die persoonlijke zorg en eenhuiselijke sfeer belangrijk vinden. Bewoners, cliënten, medewerkers en vrijwilligers creëren samen een Thuis met karakter.  Naast zorgverlening in St. Elisabeth óf bij u thuis, bieden wij senioren mogelijkheden voor tijdelijk verblijf (ook in acute situaties), dagbesteding of palliatieve zorg. Daarnaast is iedereen van harte welkom in ons restaurant en bij onze verenigingen en activiteiten. Woont u eenmaal in St. Elisabeth, dan hoeft u in principe niet meer te verhuizen want wij bieden het volledige pakket 'wonen en zorg' onder één dak.  

 

Kernwaarden

De waarden die wij hanteren in ons werk zijn gebaseerd op de Franciscaanse spiritualiteit:
Liefde: Goede zorg komt uit het hart. Door er écht te zijn voor de ander, kunnen we dagelijks in ons werk het verschil maken voor de bewoners.
Eenvoud: We maken het zo eenvoudig mogelijk voor de bewoners. Wij zijn een organisatie zonder poespas.
Werkzaamheid: We gaan uit van ieders kracht. Vanuit die kracht leveren medewerkers een bijdrage aan het welbevinden van de bewoners en stimuleren we hen in hun zelf- en samenredzaamheid.
Onthechting: We zijn ons bewust van de emoties en levensvraagstukken die horen bij de levensfase van de bewoners. Wij gaan hier met respect mee om en staan open voor veranderingen. Onthechting betekent voor medewerkers: de kunst van het loslaten van zekerheden en oude werkwijzen en open staan voor veranderingen.

 

Visie

De bewoner heeft de regie: In goed overleg tussen de bewoner (of vertegenwoordiger) en de contactverzorgende wordt een antwoord gezocht op de vraag van de bewoner. De vraag van de bewoner is daarbij altijd leidend en we stellen alles in het werk om aan de wensen van de bewoner tegemoet te komen.
Versterking zelfredzaamheid: Onze overtuiging is dat het welzijn van senioren en hun gevoel van eigenwaarde wordt vergroot door elke vorm van activiteit, hoe klein ook. Zelfredzaamheid bij medewerkers betekent dat we meer verantwoordelijkheid aan de medewerkers willen geven, omdat meer autonomie meer werktevredenheid oplevert.
Focus op fysiek én mentaal welzijn: Goede zorg, actief blijven, sociaal contact, aandacht voor spiritualiteit en een schone, veilige en sfeervolle leefomgeving bepalen samen iemands welbevinden. Wij hebben oog voor dit geheel.
Van wet naar geweten: Wij vinden dat veiligheid een afgeleide moet zijn van levenskwaliteit. Over nut en noodzaak van regelgeving willen we graag met elkaar in discussie.

 

Het ondernemingsplan 'Van goed naar uitstekend' beschrijft hoe we de missie vertalen naar ons werk. Lees verder....