De Raad van Toezicht van St. Elisabeth bestaat uit 5 leden. Per 1 januari 2021 ontstaat een vacature door het einde van de zittingstermijn van de voorzitter. Deze vacature wordt door een van de zittende leden ingevuld waardoor de vacature ontstaat voor een nieuw lid Raad van Toezicht met het profiel organisatieontwikkeling en sociale innovatie.

De Raad van Toezicht staat een objectieve wijze van werken voor, waarin zij onafhankelijk van persoonlijke belangen het functioneren van St. Elisabeth beoordeelt. Het toezicht wordt uitgeoefend met inachtneming van de Zorgbrede Governancecode (ZGC), hetgeen hierover in de statuten en het reglement Raad van Toezicht vermeld staat, en overige van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Ten principale is de Raad van Toezicht een collegiaal college, dat in wezenlijke onderdelen van haar werk in gezamenlijkheid acteert. Wezenlijk is hierbij dat het gaat om een eenheid in verscheidenheid. Zij hanteert optimale transparantie in haar doen en laten. Daarnaast streeft de Raad van Toezicht naar verandering van wijze van toezicht, namelijk van resultaatgericht naar waarde gericht toezicht.

Specifieke eisen voor het nieuwe lid Raad van Toezicht profiel organisatieontwikkeling en sociale innovatie:

  • Kan vanuit een rol op strategisch niveau de verbanden leggen tussen sociaal maatschappelijke ontwikkelingen en de effecten voor de ontwikkeling van de organisatie, medewerkers en samenwerkingspartners van St. Elisabeth.
  • Is goed op de hoogte van de huidige en toekomstige ontwikkelingen rondom sociale innovatie, medezeggenschap, nieuwe vormen van besturing, organiseren, leren en ontwikkelen, het binden en boeien van medewerkers, digitalisering van werkprocessen en is nog volop actief met de toepasbaarheid ervan in organisaties.
  • Brengt juist ervaring en nieuwe inzichten mee vanuit een andere sector dan de gezondheidszorg.
  • Heeft wel nadrukkelijk affiniteit met de zorgsector en ouderenzorg in het bijzonder.
  • Enthousiasme, betrokkenheid en innovatieve inbreng is belangrijker dan bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring.
  • Is bereid tot het volgen van cursussen ter ontwikkeling van de invulling van de Raad van Toezicht functie.

Een uitgebreide profielschets met procedurebeschrijving, filosofie, taken, vereiste kennis en specifieke eisen kunt u hier inzien.

Solliciteren

De Raad van Toezicht van St. Elisabeth wordt ondersteund door Anja Tirions. Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag digitaal uiterlijk 28 september 2020 via de website van Tirions Consultancy. De voordrachtbespreking vindt plaats in oktober. De oriënterende gesprekken met de selectiecommissie vinden na uitnodiging plaats in Roosendaal en worden momenteel gepland. Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Anja Tirions op 06-29259497.

X